شرکت سرآمد اندوخته سازان فردا مدیریت بازرگانی مدیریت سرمایه گذاری سهام مشاوره مدیریتی

 

ﭘﯿﺸﺮو، راﻫﺒﺮ ، ﻣﺒﺘﮑﺮ و ﻣﺒﺪع اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻌﺎﻟﯽ و ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ اي در راﺳﺘﺎي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮان و ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬاران و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ از ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ اي.