شرکت سرآمد اندوخته سازان فردا مدیریت بازرگانی مدیریت سرمایه گذاری سهام مشاوره مدیریتی

 

 

بیانیه ماموریت و جهان بینی شرکت سرمایه گذاری سرآمد اندوخته سازان فردا

  1. ما اعتقاد داریم، صنعت بیمه در ایران به همکاری و همراهی نیاز دارد و این شرکت می تواند در این راه گام بردارد.
  2. ما اعتقاد داریم، بیمه گذاران حق دارند از امکانات و خدمات بیشتر و بهتر شرکت های بیمه بهره مند گردند.
  3. ما اعتقاد داریم، یکی از راه های رسیدن به عدالت اجتماعی ، خدمت رسانی به آحاد جامعه و مردم است.
  4. ما اعتقاد داریم، استفاده صحیح و مناسب از فناوری اطلاعات می تواند شرکت سرآمد، بیمه گران و بیمه گذاران را به رفاه، امنیت و منافع واقعی بیشتر سوق دهد.
  5. ما اعتقاد داریم، خدمت به جامعه منافاتی با منافع ما ندارد. می توان با دانش محوری، مدیریت نوین و علمی و بهره گیری از آخرین دستاوردهای تکنولوژیکی و به کارگیری نیروهای متخصص، امکان ارایه خدمات بیشتر و بهتر به جامعه را افزایش داد و منافع مادی با رویکرد مدیریت بر سرمایه را نیز تامین نمود.
  6. ما اعتقاد داریم، ارزش آفرینی بدون برنامه ریزی، کنترل، هدایت، خلاقیت و نوآوری میسر نیست و خلق نمی شود.
  7.  ما اعتقاد داریم، سرمایه باید برای رفاه بیشتر جامعه و در راستای خدمت رسانی به مردم و خلق سود به کار گرفته شود.
  8. ما اعتقاد داریم، ابتکار، ابداع، و اجرای روش های نوین خدمات رسانی بیمه ای به جامعه از طریق صنعت بیمه بدون مشارکت ذینعفان محقق نمی شود. از این رو، مشارکت همگان را در این امر، مغتنم می شماریم.
  9. ما اعتقاد داریم، در خدمت رسانی به صنعت بیمه در ایران نمی خواهیم در ردیف اول باشیم، ولی می خواهیم سرآمد باشیم.
  10. ما اعتقاد داریم، خدمت کردن به جامعه و مردم، یک نوع عبادت است و این فریضه، رسالت ماست.