شرکت سرآمد اندوخته سازان فردا مدیریت بازرگانی مدیریت سرمایه گذاری سهام مشاوره مدیریتی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  1. ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮ آوري،

  2. ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم،

  3. ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮدي،

  4. داﻧﺶ ﻣﺤﻮري و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري روز ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ،  5 - ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ،

  5. ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي ﺑﻪ اﺻﻮل ﺣﺮﻓﻪ اي و اﺧﻼﻗﯽ،

  6. اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ارزش ﻫﺎ و ﮐﺮاﻣﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ.