شرکت سرآمد اندوخته سازان فردا مدیریت بازرگانی مدیریت سرمایه گذاری سهام مشاوره مدیریتی

 

 

هدف 1- تبدیل شدن به هلدینگ مالی تخصصی

هدف 2- توسعه سرمایه گذاری

هدف3- ارائه خدمات با کیفیت به صنعت بیمه، توسعه و گسترش آن ها

هدف 4- مدیریت بهینه سرمایه گذاری ها

هدف 5- افزایش ارزش افزوده اقتصادی و توان ثروت آفرینی

هدف 6- توسعه هدفمند سرمایه های سازمانی و انسانی

هدف 7- عمق بخشی بازار هدف