شرکت سرآمد اندوخته سازان فردا مدیریت بازرگانی مدیریت سرمایه گذاری سهام مشاوره مدیریتی

 

 

سرمایه شرکت در حال حاضر مبلغ 100.000.000.000 (یکصد میلیارد ریال) منقسم بر یکصد میلیون سهم عادی به نام می باشد.


ترکیب سهامداران شرکت :

نام سهامدار

درصد

شرکت بیمه سامان

99

سایر سهامداران

1

جمع

100