شرکت سرآمد اندوخته سازان فردا مدیریت بازرگانی مدیریت سرمایه گذاری سهام مشاوره مدیریتی

 

 

شرکت سرمایه گذاری سرآمد اندوخته سازان فردا (سهامی خاص) در تاریخ 1393/7/20 تحت شماره ثبت 461751 در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران در زمینه های سرمایه گذاری، بازرگانی داخلی و خارجی، مشارکت در پروژه های عظیم ساختمانی و همچنین در زمینه مطالعات و بررسی های راهبردی اقتصادی، فنی، مالی، مدیریتی،نظارت و پیگیری در اجرای طرح های سرمایه گذاری به ثبت رسید.