شرکت سرآمد اندوخته سازان فردا مدیریت بازرگانی مدیریت سرمایه گذاری سهام مشاوره مدیریتی

 

 

اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سرآمد اندوخته سازان فردا :

اعضای هیات مدیره

سمت

تاریخ انتصاب

آقای علی ضیایی اردکانی

رئیس هیات مدیره (غیر موظف)

از 93/7/20 - تا کنون

آقای احمد رضا ضرابیه

نایب رئیس هیات مدیره (غیر موظف)

از 93/7/20 - تا کنون

آقای حسین واعظ قمصری

عضو هیات مدیره (غیر موظف)

از 93/7/20 - تا کنون

آقای حسینعلی علیمی

مدیر عامل

از 93/7/20 - تا کنون